Política de Qualitat, Medi Ambient i Sostenibilitat

BIOCOM considera la qualitat i la preservació del medi ambient, responsabilitat de tots els membres de l'empresa, de manera que, són responsabilitat dels qui dirigeixen o realitzen cada un dels processos que componen BIOCOM .

La direcció considera estratègica la confecció i implantació d'un Sistema de Gestió basat en les normes ISO 9000, ISO 14000, i la Directiva 2009/28/CE.

La Direcció assumeix el compromís de comunicar a totes les parts implicades i interessades la Política de Qualitat i Medi Ambient, fent els aclariments oportuns, així com, de revisar-la per garantir la seva adequació i actualització.

S'ajustarà contínuament als canvis interns i de l'entorn. Per a això, es convocarà una reunió anual de revisió del Sistema de Gestió per a la correcta adecuació i evolució.

PRINCIPIS DE GESTIÓ

L'empresa té com a prioritat bàsica i permanent aconseguir la més alta qualitat dels seus productes, de manera que satisfacin les expectatives actuals i futures dels clients. Així doncs, es defineix la Política de Qualitat, Medi Ambient i Sostenibilitat a partir dels següents principis:

 • La Gestió de Qualitat busca la contínua satisfacció dels clients.
 • Les persones treballen millor i rendeixen més, quan se senten partícips de l'organització.
 • La direcció i la gestió d'una organització amb criteris d'eficàcia i eficiència, es tradueix en bons resultats globals i una millor acceptació en la societat.
 • La qualitat és una eina indispensable per mantenir una posició competitiva.
 • El formar i informar a tots els empleats en matèria de Qualitat, Medi Ambient i sostenibilitat, ajuda a la minimització de les afeccions i a l'optimització del consum de recursos.
 • La importància entre les espècies, els recursos i els seus entorns.
 • El assegurar l'obtenció de recursos de manera duradera en el temps, així com el manteniment i l'augment de la capacitats dels ecosistemes de les seves funcions de suport de vida.
 • Fer a l'organització partícipant dels objectius marcats per la UE, en referència a la substitució d'una fracció del dièsel mineral actualment consumit, per biocombustible d'origen sostenible.

ACCIONS DE LA DIRECCIÓ

Per a això, la Direcció de BIOCOM pren una sèrie d'accions:

 • Establir una política i uns objectius estratègics, en relació a la Qualitat, el Medi Ambient i la sostenibilitat.
 • Liderar BIOCOM ENERGIA amb l'exemple.
 • Orientar l'organització del Sistema de Gestió cap als objectius marcats i la millora contínua.
 • Participar i promoure els projectes de millora.
 • Crea un ambient que promogui la participació.
 • Assegurar el compromís de complir amb els requisits.
 • Assegurar el compromís mediambiental.
 • Assegurar el compromís de prevenció de contaminació.
 • Assegurar el compromís de complir amb la legislació vigent.
 • Minimitzar la producció de residus, per així ajudar al manteniment i cura del medi ambient.
 • Garantir la millora contínua del Sistema de Gestió.
 • Fomentar la cooperació amb el desenvolupament sostenible i el mercat de la sostenibilitat.
 • Incorporar principis de sostenibilitat.